เลือกหน้า
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2564 จากผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทางออนไลน์ ทั้งสิ้น 5,239 คน พบว่า ประชาชนไทยมีคะแนนการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดี (70.4%) การสำรวจแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงอยู่ในระดับดี (66.3%) การประเมินอยู่ในระดับดี (74.0%) และการสร้างอยู่ในระดับดี (70.9%)