เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสัมมนา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัย โควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ  
กิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อ รู้เท่า ตามทัน ป้องกันภัยโควิด-19 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้  สื่อเพื่อการรับรู้ภัยโควิด และ  new normal”
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากทั่วประเทศกว่า 200 คน ต่างให้ความสนใจรับฟัง ตลอดจนการซักถาม เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนผ่านวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศได้