เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวงานวิจัยเฝ้าระวังสื่อ รับมือความรุนแรงในโลกไซเบอร์  
โดยนางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมแถลงผลการวิจัยพร้อมกับชี้แจงยุทธศาสตร์การทำงานที่สำคัญในการรับมือความรุนแรงในสื่อ รวมทั้งการใช้คำพูดสร้างความเกลียดชังต่อกัน จนถึงการสร้างข่าวปลอม และการคุกคามกันในโลกไซเบอร์ 

ซึ่งคณะอนุกรรมการมีแผนจะเสนอให้กองทุนมีศูนย์วิจัยสื่อหรือ Media Research Center เพื่อติดตามสถานการณ์การรับสื่อของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
สำหรับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อกันในสื่อไซเบอร์ ต้องแก้ที่ต้นทางคือการให้ปัญญาและความรู้เท่าทันของผู้รับสื่อ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบในเบื้องต้น ต่อแผนการทำงานที่จะร่วมมือและสนับสนุนภาคีด้วย