เลือกหน้า

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  นำหนังสือ สวัสดีโควิด นิทานอีเล้งเค้งโค้ง มอบให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ศูนย์ดวงแข , มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อไปยังเด็กในชุมชน โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สื่อสำหรับเด็ก จะช่วยสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ การดูแลตัวเอง รวมถึงการปลูกฝัง ชีวิตวิถีใหม่ New Normal