เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้คะเเนน ITA การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับผ่าน   ด้วยคะเเนน 91.11