เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ โครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในการอบรมวันแรกได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการสำหรับโครงการที่รับทุนสนับสนุนประจำปี 2564 รวมถึงแนวคิดในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากนั้น ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2564 และการบรรยายเรื่องแนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง โดย คุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการอบรมวันที่สองได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายพิเศษเรื่องลิขสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่อง การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดการดำเนินโครงการ รวมถึงเรื่องภาษี พัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามแผนการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย