เลือกหน้า
18 ธ.ค. 63 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า หลังจากเดินสายรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภาคแล้ว ได้รับทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น มายกร่าง

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อมากำหนด กรอบ แนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรทุนปี 64 ต่อไป โดยสัปดาห์แรกของปี 2564
สำนักงานกองทุนจะแถลงข่าวชี้แจงเปิดรับข้อเสนอภาพรวมแนวทางการจัดสรรทุนด้วย เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณทุนประเภทเปิดรับทั่วไปไว้ 90 ล้านบาท ตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้าน กลุ่มคนพิการ,ด้อยโอกาส 20 ล้าน กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้าน

ทุนประเภทยุทธศาสตร์ 180 ล้าน ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทุนประเภทความร่วมมือ 30 ล้าน ทั้งนี้จะนำเสนอร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่ออนุกรรมการบริหารและกรรมการกองทุนฯ. ในวันที่ 22 และ 24 ธค.63 ตามลำดับหากได้รับความเห็นชอบ ก็จะดำเนินการประกาศให้มีการยื่นขอทุนได้ทันทีหลังปีใหม่

“การเดินสายรับฟังความคิดเห็น ถือว่าได้ประโยชน์มาก เพราะเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในอีกรูปแบบ
โดยไม่จำเป็นว่าผู้ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นจะต้องได้รับทุนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นจิตวิญญาณในการเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ที่มีคุณค่า ในการที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมร่วมกันด้วย” ดร.ธนกร กล่าว