เลือกหน้า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การรู้เท่าทันสื่อกลโกงทางการเงินและส่งเสริมการออมเงิน
ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามร่วมกับ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อกลโกงทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงินและการวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณอย่างถูกต้อง
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์