เลือกหน้า

(5 มี.ค. 64) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลงนามความร่วมมือโครงการบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลระหว่างกองทุนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจในกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ผ่านระบบออนไลน์มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 4 หน่วยงาน   ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินกองทุนได้อย่างเหมาะสม