เลือกหน้า

14 ก.ค. 64 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้งงานเฝ้าระวังและงานส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม อาทิ Fake news, Cyberbullying, Pornography, Online gambling และ Hate speech เป็นต้น

ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกองทุนฯ ที่ต้องดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทั้งในคณะวิชาทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนในหลักสูตรการศึกษาทั่วไประดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อแก่นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต