เลือกหน้า

วันนี้ 23 มิถุนายน 2566 ดร.ธรกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทัน Digi camp จำนวน 165 คน
ทางโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
และสามารถต่อยอดให้ตนเองเป็นนักผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป