เลือกหน้า

(๒๓ มี.ค. ๖๔ ) ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม