เลือกหน้า

(16 มีนาคม.64) การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ กล่าวถึง องค์ประกอบคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2564 และองค์ประกอบความสมบูรณ์ของโครงการให้พิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขออรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานฯ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าร่วมงาน
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ