เลือกหน้า

นิยามเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นิยามเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

โดย: คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation)

สื่อที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม ซึ่งมีคุณค่า เป็นประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง ได้โดยง่าย

 

นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นวัตกรรมสื่อที่มีเนื้อหามุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อสังคม ทั้งทางด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและความมั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การรู้เท่าทันสื่อ การใช้ประโยชน์จากสื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม และไม่มีลักษณะของการเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

 

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กระบวนการ หรือวิธีการใหม่ที่นำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

คุณลักษณะของนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

1 เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม

2 เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่า และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3 มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อสังคม เป็นที่น่าสนใจ และกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยง่าย

4 ไม่มีลักษณะของการเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

 

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

1 พัฒนาคนให้คิดสร้างสรรค์

มีทักษะการเล่าเรื่องผ่านสื่อ เพื่อสร้างนวัตกรตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ผลิตสื่ออาชีพ

2 สร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันสื่อ

3 เปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

 

เข้าใจชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย

4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

5 สร้างโอกาส องค์ความรู้

และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

6 ยกย่องและให้รางวัล

แก่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

7 ส่งเสริมการเผยแพร่ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์

การต่อยอดนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์

8 สร้างความรู้ ความเข้าใจ

และสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้าน นวัตกรรมสื่อ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

9 ติดตามและประเมินผล

การสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์