เลือกหน้า

วันนี้ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

     แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๔๘,๗๓๘,๐๐๐ บาท ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การสนับสนุนและการให้ทุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุน จำนวน ๙๑๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ การดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยสำนักงานกองทุน (ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช. ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผนงาน ๗โครงการ) จำนวน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่ ๓ การดำเนินงานตามภารกิจปกติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุน สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กร (การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่สังคม และการสนับสนุนดำเนินตามภารกิจปกติของกองทุน) จำนวน ๑๐๔,๗๙๘,๐๐๐ บาท

      พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่าการสนับสนุนและการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ทั้งสามด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่๑ การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมกลไกให้เกิดการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมจำนวน ๘๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกการให้ทุนเป็น ๒ ประเภทคือ แบบเปิดทั่วไป (Open Grant) และแบบให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) โดยจะมีการเปิดให้ทุนจำนวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ จะเปิดให้ทุนประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส่วนรอบที่ ๒ จะเปิดให้ทุนประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐