เลือกหน้า

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลับชุมชนน่าน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มีมติให้ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ที่มาพร้อมหนังสือนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ