เลือกหน้า

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอได้โปรดกรุณาดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน