เลือกหน้า

 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ กรรมการกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน และอาจารย์นิมิตร พิพิธกุล กรรมการกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมหารือแนวทางพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านวิชาการ เพื่อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ ด้วย (8 กุมภาพันธ์ 2561)

    การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ร่วมระดมความคิดและเสวนาโต๊ะกลม ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขยับระบบนิเวศสื่อ โดยการพัฒนาความรู้การวิจัย การสร้างคนรุ่นใหม่ และการเชื่อมโยงระบบนโยบาย เพื่อสื่อสารสังคมการพัฒนากลไกเพื่อสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงาน“วิชาการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม”แนวทางความร่วมมือและประสานงาน “สร้างรูปแบบการพัฒนาสถาบันวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” สร้างรูปแบบและช่องทางการเชื่อมประสานให้วิชาการและวิชาการ ผู้ผลิต เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างประเด็นเพื่อเคลื่อนสังคมร่วมกัน