เลือกหน้า

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนา “ระดมพลคนสร้างสรรค์สื่อเพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 (30 มค. 2561)

     การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อระดมความรู้ ความคิดจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่างยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยกันออกแบบแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรจุเป้าหมาย 

    โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
1.กลุ่มนักวิชาชีพด้านสื่อหนังสือ สื่อเสียง และสื่อละครเวที
2. กลุ่มนักวิชาชีพด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
3. กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาสังคม นักวิชาการด้านเด็กและเยาวชน และ
4.กลุ่มช่องทางการเผยแพร่สื่อ ผู้ประกอบการทางสังคม นักวิชาการด้านสื่อ

    โดยมีตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลและการสรุปการประชุมโดย ผศ.มรรยาท อัครจันทโชติ และ ดร.ชเนตตี ทินนาม สำหรับผลการสรุปที่ได้ในครั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อฯ จะนำไปดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป