เลือกหน้า

การลงนามความร่วมมือรายการ “ทำอะไรก็ธรรม” 
รายการธรรมะสร้างสรรค์ ที่ใช้พลังโซเชียลทางพุทธธรรมเข้าถึงชุมชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ร่วมกับ  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ LINE ประเทศไทย

โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กล่าวสุนทรกถา ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนจนครบ 10 ปี  ในวันนี้ซึ่งเจตจำนง อยากให้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าและท่านพุทธทาส  มาใช้ในการดำเนินชีวิตกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  

ร่วมด้วย นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

การร่วมลงนามดังกล่าวถือเป็นจุดตั้งต้นที่ดี  ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำสอนพระพุทธศาสนา เพราะศาสตร์ ในโลกนี้ที่อธิบายตัวเองได้ดีที่สุดไม่ใช่ศาสตร์ทางโลก แต่เป็นพุทธธรรม

“ทำอะไรก็ธรรม” โครงการรับทุนประเภทความร่วมมือปี 2563 จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง LINE ทีวี