เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมวิสาสะเสวนา “ชวนคิด ชวนคุย … ก้าวใหม่ของการติดตามและประเมินผลงานสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน” กับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ Open Grant 2561,2562  

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ Strategic Grant 2561 ,2562 มาร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้จักและเข้าใจการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานกองทุน และคณะทำงานติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามและประเมินผล และเพื่อแสวงหาแนวทาง จุดร่วม และเครื่องมือในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลของโครงการให้ทุน รวมถึง ชวนคิด ชวนคุย ก้าวใหม่ของการติดตามและประเมินผลงานสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับกระบวนการทำงานในอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้วย