เลือกหน้า

“วิสาสะเสวนา”
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วม “วิสาสะเสวนา” ชวนคิด ชวนคุย ก้าวใหม่ของการติดตามและประเมินผลงาน สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน’ กับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ Open Grant 2561,2562 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ Strategic Grant 2561 ,2562 มาร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้จักและเข้าใจการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานกองทุน และ คณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามและประเมินผล เพื่อแสวงหาแนวทาง จุดร่วม และเครื่องมือในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลของโครงการให้ทุนรวมถึง ชวนคิด ชวนคุย ก้าวใหม่ของการติดตามและประเมินผลงานสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ROSE CORNER โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม