เลือกหน้า

โครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์  ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
นำเสนอเครือข่ายพลังบวร  ส่งผลเชื่อมการทำงานเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสถานีพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา

โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV