เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม 9 ประเภท ในโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทละคร ภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม  เพื่อประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง มาเผยแพร่ขยายผลในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่าง ๆ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moralcenter.or.th/สื่อส่งเสริมคุณธรรม/โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด-ปี-2563.html