เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้จัดให้มี “เวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม” ขึ้นเป็นเวทีแรกสำหรับในปี 2561 เพือระดมประสบการณ์ บทเรียน ความรู้ การทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของเพื่อนภาคคีจาก 5 ภูมิภาค และนักวิชาการอีกหลายท่าน โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลีี้ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องยุคนธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

กิจกรรมนี้ยังได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับ “การสังเคราะห์ความรู้ การขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยคุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองทุนฯ และคุณชาญณรงค์ วงศ์วิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร และจากการประชุมในครั้งได้มีการถอดบทเรียน การสรุปและประมวลผลยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคีภาคประชาสังคมด้วย

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ThaiMediaFund.