เลือกหน้า

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางตะวันตก” เพื่อเป็นรางวัลให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ โรงเรียนจากทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บางแสน (ศอท.) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

    หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา สร้างสรรค์โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)  

สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ โทรศัพท์ 081-9080782
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐
10/2560