เลือกหน้า
กองทุนสื่อฯ ร่วมกับดีแทค ดีป้า เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พัฒนา 2 หลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียน “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” พัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมแล้วที่จะให้น้อง ๆ เยาวชน และบุคลากร ครู อาจารย์ เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว