เลือกหน้า

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ไคซ์ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2564 ‘TMF Public Hearing : Grants For Change 2021 จ.ขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงาน ได้จัดเสวนาแนวทางการจัดสรรทุนสำหรับปีงบประมาณ 2564 โดย รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน , นายนคร วีรประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่างถึงบอกความจำเป็นที่จะต้องมี พรบ.และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนความสงบสุขของสังคม ซึ่งต้องยอมรับว่า การจัดสรรทุนห้วงปีที่ผ่านมา ผู้เข้ามาขอรับทุนสนับสนุนจำนวนมากต่างคาดหวัง แต่ต้องเข้าใจถึงข้อจำกัด ระเบียบ กระบวนการ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย
‘การเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วทุกภูมิภาค ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเปิดประตูให้ทุกคน ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทั้งยุทธศาสตร์และการร่วมมือทำงานในอนาคต’

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เนื้อหาจากผู้เข้าร่วมเสวนาของภาคอีสาน ที่สะท้อนมา ข้อเสนอให้พิจารณาเชิงพื้นที่ เป็นอีก 1 ประเด็น ในการจัดสรรทุนปี 64 ด้วย ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ต่างได้สะท้อนทั้งภาพรวมการจัดการทุนที่อยากเห็น ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่าย รวมถึงการทำงานร่วมกัน ที่ให้เห็นภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนในการที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง ในการที่จะร่วมสร้างเพื่อให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กระจายในวงกว้างในท้ายที่สุด

‘ความเป็นเครือข่าย เชื่อมโยง ในการทำงานเพื่อสังคม สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้’