เลือกหน้า

(24มี.ค.64) เวที “หลอมรวมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์ : สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เวทีวิชาการที่อยู่ภายใต้ “โครงการจัดเวทีวิชาการสังเคราะห์บทความวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสนใจกับการค้นคว้า ศึกษา รวบรวม
และประมวลผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นบทเรียนให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจ
เพื่อชี้ให้เห็นสภาพของบทเรียนและองค์ความรู้ด้านสื่อที่ผ่านมา โดยมีนางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงาน
โครงการได้นำบทความเชิงวิชาการ งานวิจัย งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ คู่มือที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มานำเสนอเป็นหนังสือสังเคราะห์องค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ “หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์ : สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2564เป้าหมายหลักของการทบทวนบทเรียนที่มาจากงานวิจัย เอกสารวิชาการ และตำราต่าง ๆ ที่ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านสื่อให้กับผู้ที่สนใจ เช่น นักศึกษา นักวิชาการด้านสื่อ องค์กรเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากสามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ไปพัฒนาหรือนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้วงการวิจัยของประเทศมีการพัฒนา
เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้เกิดงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
ภายในงานมีการนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ” คลังข้อมูลงานวิจัย และ หนังสือสังเคราะห์องค์ความรู้ จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” โดย ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาลัยกรุงเทพเสวนาวิชาการ : สังเคราะห์บทความวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อดีต ปัจจุบันและอนาคต ว่าประโยชน์ต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสังคมไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และวิทยาการการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรม The Quarter Ladprao