เลือกหน้า

(22 มี.ค. 64) เสวนา “มวยไทย จากงานวิจัยสู่งานละคร” จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา
ร่วมเสวนาโดย
– ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
– ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นางสาวหทัยรัตน์ จิวจินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
– นายเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง (ครูเป็ด)
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาการและสื่อการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย