เลือกหน้า

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านสุขภาพจิต เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว“แอปพลิเคชั่น Media Watch เฝ้าสื่อ” ในการเฝ้าระวังการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม และไม่ปลอดภัย เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ การเป็นภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๒๐ หน่วยงานเข้าร่วม จัดโดยโครงการพัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อผ่านแอปพลิเคชัน ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวโดย นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

    การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชากรยุคดิจิทัล สังคมไทยยุค 4.0 ต้องการพลเมืองที่มีทักษะวิเคราะห์สื่อด้วยตนเองและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม ตรวจสอบร้องเรียนสื่อไม่ปลอดภัย เป็นนักเฝ้าระวังสื่อที่ดีให้สังคมไปด้วยกันได้ ดังนั้นแอปพลิเคชัน “Media Watch เฝ้าสื่อ” นับเป็นกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสื่อของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องลูกหลานจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยร่วมสร้างระบบนิเวศสื่อใหม่ให้สร้างสรรค์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวรสวรรณ หงษ์สุวรรณ 081-9080782 Line ID : rossawan14
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ – ๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ – ๒๐