เลือกหน้า

การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

จัดทำเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 แม้ประเทศไทยจะพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 20 ปีแล้ว ทั้งการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ปฏิรูปการวัดและประเมินผล ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู แต่ก็ยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์  สถานการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า  ระบบการศึกษาไทยอยู่ในขั้นวิกฤติด้านคุณภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  แม้จะมีการลงทุนเรื่องการศึกษามากเป็นอันดับสองของโลก (ยูเนสโก, 2554)  แต่ระบบการศึกษายังเป็นระบบท่องจำวิชาในห้องเรียน  ขาดการเรียนรู้จากชีวิตจริงและปฏิบัติจริง  ทำให้นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษา  ไม่มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก  และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง