เลือกหน้า

โครงการ ติดเกราะความคิด ปกป้อง ป้องกัน ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดีย

เป็นรายการให้ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์นอกจากนี้รายการยังต้องการ เผยแพร่บทลงโทษทางด้านกฎหมาย ให้สังคมได้รับรู้ และเข้าใจในบทลงโทษที่เกิดจากการกระทําบนโลก “social media เพื่อ “ป้องกันและปกป้อง” ไม่ให้เขาเหล่านั้น ได้กระทําความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ต้องการสร้างจิตสํานึก ทัศนคติที่ดีทางความคิดให้กับคนในสังคม เป็นการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงการใช้ “สื่อโซเชียลมีเดีย” อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ “ปกป้องและป้องกัน” ภัยที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติและสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน   โดยนำเสนอเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแล้วทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อตนเอง บุคคลอื่น หรือเศรษฐกิจและสังคม