เลือกหน้า
ขอเชิญชวนผู้ทำสื่อส่งผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของท่านที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2563 เข้าร่วมในโครงการนกฟ้าภายใต้แนวคิด -3 + 6 + 1 โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“หากมั่นใจว่าสื่อของท่านปลอดภัยและสร้างสรรค์” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสนอผลงานเข้าร่วมโครงการเวทีเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2563 หรือ “โครงการนกฟ้า” โครงการเวทีเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นโครงการตามแผนงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่งทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ และได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม และขยายผลให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางต่อไป

โครงการเปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อ 8 ประเภท ได้แก่ 1. สื่อวิทยุ 2. สื่อโทรทัศน์ 3. สื่อภาพยนตร์ 4. สื่อสิ่งพิมพ์ 5. สื่อออนไลน์ 6. สื่อท้องถิ่น 7. สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 8. นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

โดยเป็นผลงานที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และมีหลักเกณฑ์การพิจารณา -3 +6 +1 ได้แก่

-3 หมายถึง ความไม่ปลอดภัยที่ต้องไม่นำเสนอเรื่องทางเพศ พฤติกรรมความรุนแรง และไม่ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

+6 หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม 6 ด้าน ได้แก่ 1.การมีเนื้อหาส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด 2.ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ 3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต 5.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ ความแตกต่างหลากหลาย และ 6.ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว 

และ +1 หมายถึง ด้านกระบวนการผลิตที่สร้างสรรค์ ต้องมีการใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างน่าสนใจ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคสื่อได้อย่างมีนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ในกระบวนพิจารณาจะเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิตนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคัดกรองของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยการศึกษาสำรวจเป็นข้อมูลที่นำไปสู่กระบวนการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีคุณภาพ หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารและสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริม สนับสนุนเนื้อหารายการในเชิงสร้างสรรค์สังคมให้มากยิ่งขึ้น

โครงการเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้จาก QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างใน หรือในลิงค์
แบบฟอร์มส่งผลงาน/ใบสมัครโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563 – Google Drive  ( url : shorturl.at/cwGW6)

สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
สำนักประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์ 089-766-8268 หรือ 098-665-5324