เลือกหน้า

โครงการบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร covid19 และระบาดวิทยา  

จากความร่วมกับกองทุนพัฒนาทุนปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ  และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์  learningcovid.ku.ac.th  ได้รับการตอบรับที่ดี จากผู้เรียนกลุ่ม เยาวชน ประชาชนทั่วไป  และ อสม  มีผู้เรียนจบหลักสูตรและได้รับประกาศนัยบัตรแล้วกว่า 180,000 ราย  

การสร้างบทเรียนออนไลน์  ในรูปแบบ MOOC  เป็นแนวทางของบทเรียน ที่ต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยวางเค้าโครงเนื้อหา   เป็นโมดูล ขนาดเล็ก ๆ รวมกันเป็นบท  เพื่อการเรียนด้วยตนเอง ได้ตามเวลาที่มี  และเรียนต่อเนื่องได้จนจบหลักสูตร และเพื่อเป็นการต่อยอด บทเรียนออนไลน์หลักสูตร covid19 และระบาดวิทยา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงได้จัดทำ  โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร “ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผล  โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนผ่าน  learningcovid.ku.ac.th  เร็วๆนี้