เลือกหน้า

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

กระบวนการทำงานภายใต้กรอบแนวคิด “การเล่าเรื่องข้ามสื่อ” (Transmedia Storytelling) ซึ่งต้องพัฒนาสื่อที่มีประเด็นเหล่าเรื่องที่หลากหลาย ใช้นำเสนอหลายช่องทาง สร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มผู้รับสารตามลักษณะเฉพาะ แต่เข้าถึงได้หลากกลุ่ม เพื่อให้เข้าสู่แก่นของการสื่อสารร่วมกัน (เป็นเพราะการรับสื่อในนิเวศน์สื่อปัจจุบัน ผู้รับสารจะเลือกตามความสนใจ และ สิ่งทีตอบโจทย์บางอย่างในการรับรู้ของเขา ดังนั้น ไม่สามารถผลิตสื่อรูปแบบเดียว ประเด็นเดียว เพื่อสื่อสารกับคนทุกกลุ่มได้ ต้องทำสื่อเฉพาะตามบริบทของผู้รับสาร แล้วให้ต่อร้อยเป็นจิ๊กซอสู่เนื้อหา ให้ผู้รับสารเดินทางจากเนื้อหาหนึ่งไปอีกเนื้อหาหนึ่ง โดยมีจุด Entry Points ของเรื่องราวที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด)

โดยเป้าหมายของแต่ละโครงการย่อยในการพัฒนาชุดสื่อก็เพื่อ เพื่อตอบ 1) จุด Entry point ต่อประเด็นความรุนแรง 2) เมื่อกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่แตกต่างกันจะมีการใช้สื่อที่แตกต่าง และ สื่อที่เหมือนกัน เพื่อนำผู้รับสารเข้าสู่แก่นเรื่อง “รู้เท่าทันความรุนแรง เพื่อส่งเสริมแนวทางการลดความรุนแรงในมัธยมต้น” แต่ละสื่อทดลอง Experience อย่างไร และ Experience จะทำให้คนเรียนรู้เพื่อรู้เท่าทันได้แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งในส่วนของแต่ละโครงการย่อยก็จะได้ชุดคู่มือในการใช้สื่อที่สร้างประสบการณ์ตามบริบทผู้รับสารเพื่อนำไปใช้เผยแพร่ รณรงค์ และ สร้างการเรียนรู้ต่อประเด็นความรุนแรงได้ โดยยจากการสรุปจาก 10 โครงการมีจุดร่วมในการสร้าง Entry Points สู่โลกเนื้อหา