เลือกหน้า

เป็นการจัดเวทีขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ของสังคม (Media lab) เวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นประเด็นทางสังคม เวทีเสริมสร้างทักษะกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นประเด็นทางสังคม และเวทีสรุปและถอดบทเรียนจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ของสังคม และยังมีการจัดกระบวนการ Movie Base Learning เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social lab) และนำผลการเรียนรู้มาทดลองฝึกปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้ Movie Base Learning รวมไปถึงการทดลองปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์/สร้างเครือข่ายเยาวชนสื่อสารสังคมในระดับมหาวิทยาลัย มี การจัดให้มีพื้นที่สื่อสารอย่างเท่าทันและปลอดภัย เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้สื่อสารอย่างเท่าทันและปลอดภัย มีการวิจัยทัศนคติและมุมมองทางความคิดของเยาวชนฯ และเครือข่าย ที่มีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อกับประเด็นทางสังคม 4. เพื่อศึกษาทัศนคติและมุมมองทางความคิดของเยาวชนฯ และเครือข่าย ที่มีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อกับประเด็นทางสังคม