เลือกหน้า

โครงการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

แนวคิดเริ่มต้นจากการเล่นบอร์ดเกม (Boardgame) หรือเกมกระดาน แล้วพบว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่อยู่ภายในเกมไปโดยไม่รู้ตัว เช่น การจำแผนที่ประเทศใหญ่ ๆ ได้จากการเล่นเกมต่อรถไฟ การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้จากการถกเถียงกับผู้เล่นเกมด้วยกัน และสังเกตได้ว่าผู้เล่นเกมมักจะจดจ่อกับเกมและพูดคุยกับผู้เล่นในเกมเดียวกันได้ในระยะเวลานาน ๆ   จึงเริ่มมองแนวคิดการนำบอร์ดเกมมาเป็น สื่อเพื่อนำเสนอเนื้อหาเพื่อหวังให้ผู้เล่นค่อยๆ ซึมซับเนื้อหานั้นโดยไม่ใช่การยัดเยียด

แล้วได้ประเด็นในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ จากที่เคยได้ศึกษา พอทราบได้ว่าผู้รับสื่อตัดสินความน่าเชื่อถือของสื่อด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งก่อน จึงควรมีหลักการหรือแนวทางให้ผู้รับสื่อลองใช้เพื่อยึดเป็นหลักในการตัดสินใจในการรับรู้เนื้อหาจากสื่อ และคิดว่าจะใช้บอร์ดเกมเป็น สื่อเพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เล่นจดจ่อไปที่หลักในการใช้ตัดสินเนื้อหาจากสื่อ