เลือกหน้า

Media Alert โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์  เปิดตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Media Alert” 

มีภารกิจในการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อ 
และพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อของสังคม โดยมุ่งหวังสร้างเสริมวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์ในการสื่อสาร การเปิดรับ และการใช้สื่อ  

เพื่อส่งเสริมนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำเสนอในลักษณะรายงาน บทความวิชาการ และ อินโฟกราฟิก  เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Media Alert