เลือกหน้า

สรุปข้อมูลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565   ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 939 โครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ

กองทุนฯ จะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดเลือกได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2566

สามารถติดตามการประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ

.

ได้ทาง www.thaimediafund.or.th

Facebook เพจ  : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์