เลือกหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม  เปิดตัว เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ในฐานะบุคคลที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอด  อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สาธารณชนผ่านมิวสิควีดีโอเพลง “ฟ้อนทั้งน้ำตา” หนึ่งในผลงานภายใต้โครงการ THAI 5F SOFT POWER นำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรม 5F ได้แก่ F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย นอกจากนี้ยังมี ภาพการสื่อสารหลักของโครงการฯ และสปอตประชาสัมพันธ์ THAI 5F โดยรณรงค์เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมการสื่อสารทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย      

ในส่วนรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ตามแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F สู่การเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาล  ได้มีนโยบายผลักดัน  
Soft Power  ความเป็นไทย  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ  5F  ได้แก่  F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย  สู่ระดับโลกเพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะวัฒนธรรม และศาสนา ถือเป็นการรีสตาร์ทประเทศไทย  โดยการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม  ตามนโยบาย  เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน  ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อประชาชนและประเทศชาติ  ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ

สำหรับโครงการ  THAI 5F  SOFT POWER  เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ  เอกชน  เครือข่ายวัฒนธรรม  ชุมชนและประชาชนให้ความสำคัญ  ร่วมมือกันนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ  การค้า  รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว  อีกทั้งการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงอิทธิพลของโลก

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   เปิดเผยว่า “กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อน  Soft Power  ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ   เพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน  สำหรับการขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทย  ต้องผลักดันทุกสาขาให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม  โดยสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  โดยในครั้งนี้ได้ยกระดับงานวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ  ใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลในการถ่ายทอดสู่สาธารณชน จึงได้จัดโครงการ THAI 5F SOFT POWER  ขึ้น โดยนำเพลง  มาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรม  5F  ขับร้องโดย  เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์  เนื่องจากเป็นบุคคลที่สาธารณชนให้ความสนใจและยอมรับ อีกทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ไปสู่เวทีโลกและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว สอดคล้องการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ค่ะ”

นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เปิดเผยว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้มีส่วนผลักดันโครงการ “THAI 5F SOFT POWER”ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกระดับงานวัฒนธรรมผ่านสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น สื่อเพลง และสื่อบุคคล (Influencer) โดยได้ศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนวัย อย่างพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ มาเป็นศิลปินถ่ายทอดผลงานที่สอดแทรกไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมไทย โดยมิวสิควิดีโอเพลงฟ้อนทั้งน้ำตาที่กำลังจะเผยแพร่ ได้นำเสนอเรื่องราวของ  5 F อย่างครบถ้วน ในเรื่องของ 1) อาหาร (Food) 2) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) 4) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) 5) เทศกาลประเพณีไทย (Festival)

ขณะเดียวกันก็ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และการแพร่ภาพและกระจายเสียง ไปยังมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ในขบวนรถไฟฟ้า BTS และโมบายแอพพลิเคชันเพลิน เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิวสิควิดีโอเพลงฟ้อนทั้งน้ำตา จะช่วยสร้างความสุข สนุกสนานให้กับคนไทย และสร้างวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจฐานราก ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมและการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของทุนวัฒนธรรมหรือ Soft Power ให้ประสบความ สำเร็จให้ได้ในอนาคตข้างหน้าต่อไป

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์   เปิดเผยว่า “ในฐานะคนไทย เบิร์ดรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเราที่มีความสวยงาม โดดเด่น ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ  เบิร์ดรวมทั้งทีมงานทุกคนตั้งใจ  ทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด  อยากให้พวกเราทุกคน   มาช่วยกันสืบสานความเป็นไทยที่เราภูมิใจแบบนี้เอาไว้   ซึ่งไม่ได้มีแค่วัฒนธรรม  5F  เท่านั้นครับ จริงๆยังมีวัฒนธรรมไทยที่เป็น  Soft Power  อีกมากมาย  อยากให้ทุกคนมาช่วยกันผลักดันให้ไปสู่ระดับโลก และขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติเลือกเบิร์ดได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งครับ”

ในส่วนการเปิดตัวมิวสิควีดีโอเพลง ฟ้อนทั้งน้ำตา โดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ในวันนี้ เป็นหนึ่งในผลงานภายใต้โครงการ THAI 5F SOFT POWER ของกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอ  เสน่ห์ ของวัฒนธรรม  5F  ผ่านเพลง ซึ่งเป็นหนึ่งใน  Soft Power ที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลได้ทุกเพศ   ทุกวัย  ทุกชาติภาษา  ขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนและสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในทุกระดับ โดยมิวสิควีดีโอดังกล่าวได้ถ่ายทอดความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง  5  ด้าน ประกอบไปด้วย F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย

นอกจากนี้ยังมี ภาพการสื่อสารหลักของโครงการฯ  โดยรณรงค์เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมการสื่อสารทุกมิติ

ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม KICK-OFF : ขวัญเอยขวัญมา กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมรับขวัญคนไทย จากเหตุการณ์  covid-19 ด้วย 5F   ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง โดยจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรม หน้างานคอนเสิร์ต  Singing Bird  ครั้งที่ 2 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ร่วมชมนิทรรศการในงานกว่า  30,000  คน 
ใน  
3  รอบการแสดง  

ลำดับถัดไป จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุด ความเป็นไทยที่เราภูมิใจ โดยจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ THAI 5F ทั้ง 5 เวอร์ชั่น โดยมี เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์  เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวนำเสนอความงดงามของวัฒนธรรมแต่ละด้านให้ได้ชม พร้อมด้วยภาพการสื่อสารหลักของโครงการฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

ด้านอาหาร (Food)  นำเสนอ  วัฒนธรรมการกินอาหารไทย  และสุดยอดอาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 

ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)  นำเสนอวัฒนธรรมการแสดงภาพยนตร์และละครไทยรวมถึงกระแสตอบรับจากชาวต่างชาติที่มีต่อภาพยนตร์ไทย  และสถานที่ยอดนิยมในประเทศไทย ที่ต่างประเทศมักเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์  ทำให้สถานที่สวยงามของไทยเป็นที่รู้จัก  กระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

ด้านการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) นำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ  4  ภูมิภาค  รวมทั้งผ้าไหมไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  

ด้านศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting)  นำเสนอ  ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย  คือ  มวยไทย  โดยกินเนสส์บุ๊กเวิลด์เรคคอร์ด (Guinness World Records : GWR) ได้บันทึกว่าประเทศไทยมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และโชว์แม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคน ที่มากที่สุดในโลกกว่า 3,660 คน                 

ด้านเทศกาลประเพณีไทย (Festival)  นำเสนอ  วัฒนธรรมเทศกาลประเพณีไทยทั้ง  10  อันดับ ที่ดีสุดของประเทศไทย  ซึ่งวัฒนธรรมทั้ง  5  ด้านเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมไทยที่เป็น  Soft Power  อีกมากที่จะช่วยกันผลักดันสู่ระดับโลก

สามารถสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยทั้ง  5  ด้านในมิวสิควีดีโอเพลง  ฟ้อนทั้งน้ำตา ผ่านทาง YouTube GMM Grammy Official,  Facebook : GMM Grammy,
Facebook : Bird Thongchai ได้แล้ววันนี้