เลือกหน้า

กองทุนสื่อ – สภาทนายความ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนร่วมบริการสังคมและเผยแพร่สื่อความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบข้อกฎหมาย

(1 พ.ย. 64) ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมให้สังคมและประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้สังคมและประชาชนตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งรู้จักเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
5.เพื่อส่งเสริมให้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้มีความสามารถและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6. เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ผลิตสื่อ ผู้รับสื่อ ศิลปิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสื่อด้านต่าง ๆ
7. เพื่อส่งเสริมให้สังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานต่างแสดงความยินดี และขอบคุณร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน ในการที่จะร่วมใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย