เลือกหน้า

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

ผู้จัดการกองทุนสื่อร่วมเปิดงานการแสดงนิทรรศการพร้อมชมการแสดงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในโครงการเยาวชนต้นแบบสืบสาน รักษาและต่อยอดโดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ เปิดงานการแสดงนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์และเครือข่ายโรงเรียน 65 โรงเรียน ซึ่งเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม ณ อาคารชั้น 1 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
ซึ่งโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทาง วัฒนธรรม โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหนึ่งในโครงการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี 2565 ประเด็นความสามัคคีและความ ปรองดองของคนในชาติ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน กล่าวว่า “โครงการนี้จะช่วยพัฒนา ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา นําไปสู่ การสร้างแกนนําเยาวชนต้นแบบที่สืบสาน รักษาและต่อยอด ความรู้ความสามารถ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยพลวัตทางวัฒนธรรม”

ผู้จัดการกองทุนสื่อ กล่าวด้วยว่าจากการได้ชมนิทรรศการและรับชมการแสดงเห็นว่าเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นความสำคัญของรากฐานทางวัฒนธรรมและสถาบันหลักของชาติ
และผลงานที่แสดงออกมายังสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

 ภายในงานมีการแสดงจากเยาวชนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เยาวชนวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เยาวชนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เยาวชนวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เยาวชนวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เยาวชนคณะศิลปศึกษา