เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์”
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อระดับกลางให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์มีคุณภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวกในทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และร่วมทีมผลิตสื่อกับผู้ผลิตสื่อในประเทศ รับจำนวน 40 คน ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 19- 27 พฤษภาคม 2566 รวม 33 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 พ.ค.นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://rb.gy/fep58
สมัครได้ที่ :  https://rb.gy/daplr