เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 5 พค. 66 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการโอกาสปิดโครงการ
Art for Youth and community ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานนิทรรศการ โดยกล่าวว่า
โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดย สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย

โดยยึดหลัก “ลดความเหลื่อมล้ำ” ด้านการศึกษา รายได้สังคม และ “ทำให้เกิดความยั่งยืน” ต่อตัวเด็ก โรงเรียน และชุมชน ดังนั้น หลักในการทำงาน จึงเลือกที่จะสร้างองค์ความรู้ให้ เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และไม่สร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวเด็กและโรงเรียน โดยการจัดให้มีการผลิตสีธรรมชาติขึ้น มาใช้งานเอง และการจัดอบรมให้ทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติรวมทั้งการทำวีดิโอสื่อการสอนมอบให้ โรงเรียนไว้ใช้ต่อไป

ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นทุนประเภทความร่วมมือ ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่องการ ลดความเหลื่อมล้ำและ สร้างความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ยึดหลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการทำงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “จากการได้ชมนิทรรศการและรับชมการแสดงเห็นนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่แสดงออกมายังสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ทั้งนี้ภายในงาน มีการแสดงมโนราห์ Art for youth จาก ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 สาขาการแสดง นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี