เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
และ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
จัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข”  7 – 8 พฤศจิกายน 2565

เปิดท่องโลกพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย เด็กเยาวชน ประชาชนเข้าถึงคำสอนนำไปใช้ในชีวิต

(7 พฤศจิกายน 2565) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , ประธานอนุบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เครือข่ายด้านพระพุทธศาสนา และสื่อมวลชน  เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม  มีหน้าที่ทำนุบำรุง ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กระทรวงได้บูรณาการร่วมกับทุกองค์กรเครือข่าย คณะสงฆ์ ร่วมกันเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา

โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตและรวบรวบสื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ต้องมีมัชฌิมาปฏิปทา คือ ความสมดุล ทางสายกลาง ความเหมาะสม ความเสมอ ความพอดี  โดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมทำความดีละเว้นความชั่ว ผ่านงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข”  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565  ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

เป็นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรม พุทธศาสนาทั้งหมดสืบค้นในรูปแบบ Big Data องค์ความรู้ด้านศาสนาพุทธอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดี ๆ  ทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมายผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในช่วงเวทีเสวนา มีศิลปินดารารับเชิญ ผู้รับทุนทางด้านพระพุทธศาสนาจากกองทุนร่วมพูดคุยใน
หัวข้อ  “สังคมวิถีใหม่ อยู่กับธรรมะอย่างไรให้ใจเป็นสุข”

ดร.ธนกร กล่าวว่า โลกยุคใหม่เปลี่ยนไปเร็วมาก โควิดทำให้โลกเปลี่ยนไปมาก หลายสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้น
ทำให้คนตระหนักคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้าเราอยู่ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา
ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอด ถ้าเรามีสติ เราจะสามารถทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนในโลกได้อย่างไม่ตระหนก เราไม่สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเป็นปัจจัยภายนอก แต่เรารับมือได้ด้วยสติ ทุกวันนี้เราเจอข้อมูลข่าวสารที่เป็น fake news เต็มไปหมด แต่ถ้าเราไม่มีสติหรือทักษะที่จะรับมือกับมันเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อ เราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้แต่เราเตรียมความพร้อมตัวเราได้และเราจะไปจัดการกับปัจจัยภายนอกได้ แต่หากคิดพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วนและลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนาจะเรียกว่า โยนิโสมนสิการ กองทุนจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data สื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างกว้างขวาง จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานแบบผสมผสาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข”

นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส) กล่าวว่า โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน บางครั้งเราอ่านแค่พาดหัวหรืออาจเสพสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ทำให้เกิดอารมณ์แล้วตัดสินว่าสิ่งนั้นต้องเป็นแบบนี้ หากลองลดอคติในใจลงแล้วชั่งน้ำหนักดูว่าในเรื่องเดียวกันหากเป็นคนที่เรารักทำเราจะรู้สึกอย่างไร หากลดอคติไม่ได้ก็ลดการใช้โซเชียลมีเดียหรือเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์ ที่ให้ความรู้หรือให้แง่คิดที่ทำให้ชีวิตเราทุกข์น้อยลงก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) กล่าวว่าในการทำสิ่งใดยึดหลักตั้งใจทำ มีสมาธิ และมีสติ ช่วยเหลือครอบครัว และไม่ลืมช่วยเหลือสังคมสิ่งที่เราสามารถทำได้ เช่น การร้องเพลงการกุศล เป็นต้น

อนันต์ อาศัยไพรพนา (นันต์ ไมค์ทองคำ) กล่าวว่าในการดำเนินชีวิตตนใช้หลักธรรมะ 10 ประการ และต้องมีสัจจะ ความจริงใจ อดทน ความกตัญญู การช่วยเหลือหรือเติมเต็มให้ผู้อื่นจะทำให้เราสุขใจ

กรุณพล พานิช ผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้มองที่ตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรกับตัวเองได้บ้าง แล้วค่อยทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้ การมองในแง่บวกจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น

ภายในงานยังมีกิจกรรม Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย จำนวน  9 จุด นิทรรศการ “พุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา การสาธิตการทำกระทง กิจกรรมเสริมในวันลอยกระทง และ Virtual Exhibition “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ในรูปแบบ Metaverse