เลือกหน้า

(9 ก.พ. 2566) คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นำโดยนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล และคณะกรรมการลงพื้นติดตามโครงการของผู้รับทุน จังหวัดเชียงรายช่วง 8-10 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่ติดตามรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยชาติพันธุ์ บ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยมี อาจารย์สุกัญญา บัวศรี หัวหน้าโครงการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล