เลือกหน้า

กองทุนสื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรมบริการสังคม เตรียมเปิดหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล (MIDL) เป็นวิชาพื้นฐานในโอกาสต่อไป

12 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุน ได้ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ ประกอบด้วย
-เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ การศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย และไม่สร้างสรรค์ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยและการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร การสร้างกระบวนการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน
-เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวขอบคุณอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่ได้ริเริ่มพัฒนาความร่วมมือจนกระทั่งมาถึงการลงนามในครั้งนี้ หลังจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ตั้งคณะทำงานเพื่อลงรายละเอียดการทำงานในเรื่องต่างๆต่อไปโดยเร็ว เช่น เรื่องการพัฒนาหลักสูตร MIDL การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มนักศึกษา การวิจัยเชิงสำรวจในประเด็นทางสังคม และอีกหลายกิจกรรม

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีภารกิจส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ‘นับเป็นเรื่องที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน และเพื่อต่อยอดในการรู้เท่าทันสื่อ สร้างการรับรู้ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และ ประชาชน’ ดร.ธนกร กล่าว

ทางด้านรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีได้ขอบคุณกองทุนสื่อและกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกัน โดยทางฝ่ายธรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธำรงกูล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เป็นแกนกลางในการประสานงาน

อนึ่ง ในการลงนาม MOU ครั้งนี้ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมลงนามเป็นพยานด้วย