เลือกหน้า

(14 กุมภาพันธ์ 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร..ก็ธรรม”

โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมด้วยคุณวีระพงษ์ กังวานนวกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม คุณเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน คุณศศวรรณ จิรายุส หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือสนับสนุนสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร..ก็ธรรม” ขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมอันดี สร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคม
อันจะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย เนื้อหาต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์การประกวด คือ การปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคม มีความน่าสนใจ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงเนื้อหาการนำเสนอ มีไอเดียน่าสนใจแปลกใหม่ หรือแตกต่างจากรูปแบบการนำเสนอแบบเดิม เป็นสื่อที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น หรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “คิดอะไร…ก็ธรรม” ในครั้งนี้ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ชื่อผลงาน “ธรรมให้เด็กมันดู” ชื่อทีม Molly House จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายนันทเกียรติ บุตรเเก้ว
 2. นายภูรินทร์ ขาวเผือก
 3. นายธรรธวัฐ ต้นคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ชื่อผลงาน ความฝันของเจ้าชาย 王子様の夢  ชื่อทีม N.M.T.ENTERTAINMENT จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายอติพงศ์ ใบงาม
 2. นางสาวศกลวรรณ เทพพายุ
 3. นายธนัตถ์ มณีรัตนโชติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

ชื่อผลงาน คน ธรรม หนัง ชื่อทีม Tumlung Film จากประชาชนทั่วไป

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายอัจฉริยะ สองเมืองธนรัฐ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ชื่อผลงาน ประจานเขาเท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง ชื่อทีม กินดีที่ได้รู้จัก จากประชาชนทั่วไป

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นายกฤติเดช จันมณี
 2. นายสกล อุ่นจังหาร

ชื่อผลงาน แค่ kid…คิด ชื่อทีม MOV.Next จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

 1. นางสาวกมลชนก เสาชัย
 2. นาย รัฐภูมิ ทองรื่น
 3. นายรัฐภาค ทองรื่น
 4. นาย กฤตเมษ กองสินรัตน์
 5. นางสาวกิติยา วิมลนันทพงศ์

ผู้สนใจสามารถรับชม Live ย้อนหลังได้ ผ่านทางเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์