เลือกหน้า

(11 พ.ย. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมาย
นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เปิดโครงการ นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR TRUST

ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 ซึ่ง อสมท. และภาคีเครือข่ายร่วมจัดขึ้น ณ แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

นายชำนาญ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากจะมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทางกองทุนฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมกันสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในการ “รู้เท่าทัน” การใช้สื่อโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงคนในครอบครัว

การพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัย จึงเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ ที่สำคัญของกองทุนฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอบรม ระดมความเห็น ถอดบทเรียน ตลอดจนการออกแบบจัดทำหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัย โดยเฉพาะปัญหาข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ และการใช้กลอุบายต่าง ๆ หลอกลวงผู้คนผ่านสื่อ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในเวลานี้

‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจของภาคีเครือข่าย คณะวิทยากร รวมถึงผู้เข้าอบรมทุกคน จะเป็นแรงผลักดันให้โครงการ “นักสืบสายชัวร์ ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR  TRUST” ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาสังคมไทยของเราให้“รู้เท่าทัน” และร่วมกันใช้ประโยชน์จากสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์’

 

ผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดโครงการ “นักสืบสายชัวร์ ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร TRICK OR  TRUST” ได้ที่

Facebook : นักสืบสายชัวร์ X ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร